СЕРВИС И ОБУКА

АРМОР ПЛУС ДОО Скопје нуди:

  • Проверка на опремата за работа на висина кои ги вршат акредитирани и обучени лица од нашата компанија.
  • Сервисирање на специјална опрема за спасување од сообраќајни незгоди и елементарна непогода кои ги вршат акредитирани и обучени лица од нашата компанија.
  • Сервисирање на алкотестери, гас детектори и дишни апарати кои ги вршат акредитирани и обучени лица од нашата компанија.

Континуирана работа во поглед на обуката на своите вработени и клиентите во сите области, во форма на семинари, саеми, курсеви, презентации и консултации за потребите на купувачите.

ОВЛАСТУВАЊА

Овластување за проверка и испитување на опрема за работа на висина
Овластување за одржување и сервисирање на специјална опрема за спасување од сообраќајни незгоди и елементарни непогоди
Овластување за испитување, одржување, сервисирање и калибрација на алкотестери, гас детектори и дишни апарати

LETTER OF AUTHORIZATION – Dräger Safety AG & Co. KGaA

LETTER OF AUTHORIZATION – Holmatro Rescue Equipment B.V.

СЕРТИФИКАТИ

Сертификати за овластени лица за испитување на опремата за работа на висина DELTA PLUS I VERTIC
Сертификати за одржување и сервисирање на специјална опрема за спасување од сообраќајни незгоди и елементарни непогоди HOLAMTRO
Сертификати за испитување, одржување, сервисирање и калибрација на алкотестери, гас детектори и дишни апарати DRAGER

Certificate – Rescue Equipment – Denis Atanasiev

Certificate – Basics Gas Detection – Zlatko Jovanoski

Certificate – Breathing Apparatus and Masks – Zlatko Jovanoski

Certificate – Basics Gas Detection – Zlatko Jovanoski

Certificate – Portable Alcotest Devices (II) – Zlatko Jovanoski

Certificate – PSS BG4 FEP Plus – Zoran Dimishkov

Certificate – Visual Inspection of DELTA PLUS Fall Arrest Systems – Nenad Antoski

Certificate – Personal Protective Equipments: Installation, use and inspection of vertical and horizontal lifelines – Vlatko Kuzmanoski

македонски